Innkallelse til ordinært årsmøte i Lekemuseet lørdag 18. februar kl. 16.00

a) Valg av ordstyrer og referent.

b) Valg av tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

d) Godkjennelse av innkallelsen til årsmøtet.

e) Styrets årsberetning for 2022 godkjennes.

f) Årsregnskapet for 2022 godkjennes

g) Valg av president. Forslag om gjenvalg av Stein Barli.

h) Valg av kasserer. Forslag om gjenvalg av Jan P. Krogh.

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer. Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker og Erlend Østby.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent. Styrets forslag 300,- kr.

k) Innkomne forslag.

l) Arbeidsplan for kommende år. Informere om oss og kontakte andre med samlinger.

m) Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte. Forslag om lørdag 3. februar 2024 kl. 17.00 i Tegneseriemuseet., Brandbu.

Årsberetning 2022 for LEKEMUSEET

Ordinært årsmøte ble satt i Hadelandsgården, Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu

den 5. mars 2022 klokken 15.00. Hanne Chr. Dunker ble valgt til ordstyrer og Jan P. Krogh til referent. 10 medlemmer representert. Innkallelsen, årsberetningen og årsregnskapet for 2021 enstemmig godkjent. Stein Barli gjenvalgt til president, Jan Petter Krogh gjenvalgt til kasserer, Hanne Chr. Dunker og Erlend Østby gjenvalgt som styremedlemmer. Alle valg var enstemmige. Årsmøtet fastsatte kontingenten til 300,- kr for 2023. Styrets lovendringsforslag, nytt 10. punktum i § 6 «Benkeforslag tillates ikke.» enstemmig vedtatt. Arbeidsplanen: «Informere om oss og kontakte andre med samlinger av leker.» Enstemmig vedtatt. Neste årsmøte fastsatt til lørdag 18. februar 2023 kl. 16.00 i Tegneseriemuseet, Brandbu.

Administrasjon/ økonomi. Det er 10 betalende medlemmer og vi fikk 2.000,- kr i støtte av Sparebanken Gran. Driften av en så liten forening som vår er svært krevende administrativt og økonomisk. For å kunne eksistere videre i disse utgiftstider, strøm m.m., har foreningen fra oktober 2022 takket ja til å konsolideres regnskapsmessig med Tegneseriehuset AS. Vi viser til aksjeselskapets vedtekter:

«§ 2. Formål. Selskapets formål er drift av kulturhistorisk museum. Dette gjennom drift og utvikling av de enheter som til enhver tid inngår i sammenslutningen. Selskapet kan påta seg oppgaver for andre og for nye enheter som ligger innenfor driftselskapets formål. Selskapet er et non-profitt selskap. Eventuelt overskudd fra driften skal føres tilbake til selskapet.

§ 3. Eiendom. Hver enhet har egne styrer som driftselskapet har samarbeidsavtaler med. Eierskapet de enkelte enheter har til sine samlinger påvirkes ikke av driftsavtalene.

§ 4. Aksjekapital og overdragelse av aksjer. Selskapets aksjekapital er på 700.000,- kr., fordelt på 7 000 aksjer pålydende 100,- kr. 3.500 aksjer eies av den ideelle foreningen Leseland og de andre 3.500 av den ideelle foreningen Riksmuseet. Driftselskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. Overdragelse av aksjer krever styrets godkjennelse. Aksjer kan bare eies av offentlige organer, kulturelle og/eller ideelle organisasjoner. Ingen enkelteier kan eie mer enn halvparten av aksjene eller på annen måte ha ensidig mandat til å fatte avgjørelser i selskapet.»

Som det fremgår er eierskapet til våre samlinger ikke berørt av avtalen, den skal kun føre til bedre økonomi i alle enheter gjennom stordriftsfordeler. Som medlem i Riksmuseet har vi også eierskap i aksjeselskapet og kan påvirke avgjørelser den veien.

PR. Vi markedsfører oss via utvendige skilter, hjemmesiden, Google, Foreningsportalen i Gran, TripAdvisor og Facebook. Det er også lagt ut henvisning til foreningen på Tegneseriemuseets hjemmeside. Gjennom den er vi også synlige på Visit Norways, Visit Innlandets og Oslo Promotions hjemmesider. Det søkes kontakt med andre lekesamlere via nettet.

Utstillinger. Vi har nå ansvaret for en mengde gamle leker, spill og modeller. Foreningen fikk tilbud om å overta en større mengde gamle leker for kun 1.500,- kr. Dette takket vi ja til.

Referat fra ordinært årsmøte i Lekemuseet lørdag 5. mars 2022

Innkallelsen til årsmøtet, styrets årsberetning for 2021 og årsregnskapet for 2021 enstemmig godkjent. President Stein Barli, kasserer Jan P. Krogh og styremedlemmene Hanne Chr. Dunker og Erlend Østby alle gjenvalgt ved akklamasjon.. Kontingenten for 2023 fastsatt til 300,- kr. Styret forslag om nytt 10. punktum i § 6: «Benkeforslag tillates ikke.» enstemmig vedtatt. Arbeidsplan for kommende år: Informere om oss og kontakte andre med samlinger. Neste årsmøte lørdag 18. februar 2023 kl. 16.00 i Tegneseriemuseet., Brandbu.


VEDTEKTER

av 25. august 2021, sist endret 5. mars 2022

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er LEKEMUSEET.

§ 2. Formål

Foreningen har til formål å eie og drive et lekemuseum, tilgjengelige for almenheten, i Hadelandsgården i Brandbu, Gran på Hadeland.

Formålet søkes oppnådd gjennom å arrangere utstillinger av leker, samle inn og ta vare på leker, registrere enkeltobjekter og samlinger av leker samt lage informasjon om hva som finnes av leker i Norge.

§ 3. Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

§ 4. Medlemmer

Medlemskap kan enhver person eller juridisk enhet tegne.

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6. Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, personlig eller via fullmakt, og alle medlemmer har én stemme. Ordstyrer velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Benkeforslag tillates ikke.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

a) Velge ordstyrer og referent.

b) Velge tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

d) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.

e) Styrets årsberetning.

f) Fjorårets regnskap.

g) Valg av president.

h) Valg av kasserer.

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent.

k) Innkomne forslag.

l) Arbeidsplan for kommende år.

ml Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14. dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen.

§ 9. Styret

Foreningens styre på minst tre, høyst fem medlemmer er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret holder møter når presidenten eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instrukser for disse. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser samt representere foreningen utad. Styret er selvsupplerende.

§ 10. Signaturrett.

Presidenten og kassereren har har signaturrett hver for seg.

§11. Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslaget må stå på sakslisten og det kreves 2/3 av de avgitte stemmene for å få endringen gjennomført.

§ 12. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøter og krever 3/4 flertall. Foreningens aktiva skal efter oppløsningen og gjeldsavleggelsen tilfalle det formålet foreningen arbeider for å fremme, ved at aktiva blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet selv bestemmer. Ingen medlemmer har krav på noen av foreningens midler eller andel av disse.